Algemene Gebruiksvoorwaarden Ârati Ruimte

Versie juli 2018

 1. Definities
  1.1. Met beheerder wordt de hoofdhuurder van Sikkelstraat 3, 6532 VA Nijmegen, Ârati, Ruimte voor Groei en Bewustzijn bedoeld, hierna ook wel Ârati genoemd. Aanspreekpunt van Ârati is de beheerder/hoofdhuurder (Ârati Heleen Bonte, telnr 06-40066052, [email protected]).
  1.2. Met gebruiker wordt bedoeld: de persoon of de organisatie die de ruimte in gebruik neemt tegen vergoeding en de Gebruiksovereenkomst sluit met de beheerder: Ârati, Ruimte voor Groei en Bewustzijn.
  1.3. Onder ruimtes wordt verstaan alle ruimtes die beheerder als zodanig aan gebruiker aanbiedt inclusief de gebruikelijke faciliteiten als nutsvoorzieningen en een basisinterieur geschikt voor het doel van praktijkruimte of groepsruimte.
  1.4. Onder kleine werkkamer wordt verstaan de ruimte van 9 m2 die zich direct links van de hoofdingang bevindt.
  1.5. Onder ruimte beneden wordt verstaan de ruimte van 40 m2 die zich achterin het pand bevindt en openslaande deuren naar de buitenruimte heeft.
  1.6. Onder ruimte boven wordt verstaan de ruimte van 35 m2 waar men via een trap door de ruimte beneden komt. In deze ruimte bevindt zich ook een douchegelegenheid.
  1.7. Onder algemene ruimte wordt verstaan de wachtruimte/vergader/eetkamer, de garderobe- en schoenenkast, het keukentje en de buitenruimte.
  1.8. Onder vaste gebruiker wordt verstaan een gebruiker die, wekelijks, of met een andere regelmaat, en minimaal één keer per maand, op een vast tijdstip en gedurende tenminste één jaar achtereen één of meerdere ruimtes in gebruik wordt genomen tegen vergoeding
  1.9. Onder incidentele gebruiker wordt verstaan een gebruiker die een aantal losse, dus niet noodzakelijkerwijs met gelijke tussenpozen, één of meerdere ruimtes in gebruik neemt tegen vergoeding.
  1.10. Onder Gebruiksovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst die mondelinge, schriftelijke of via email is aangegaan tussen beheerder en gebruiker, waarbij de gebruiker een reservering heeft voor één of meerdere dagdelen voor één of meerdere ruimtes.
  1.11. Onder vergoeding wordt verstaan het bedrag dat aan Ârati betaald wordt ter compensatie voor de huur van het pand en de gemaakte kosten voor voorzieningen en faciliteiten.
  1.12. Onder borg wordt verstaan het bedrag dat dient ter garantie van het nakomen van de verplichtingen van de gebruiker, en ter compensatie van schade en dergelijke.
  1.13. Onder annulering wordt verstaan het tussentijds opzeggen/annuleren van de Gebruiksovereenkomst of de reservering door de gebruiker.
  1.14. Onder opzegging of beëindiging wordt verstaan het beëindigen van de Gebruiksovereenkomst door de gebruiker of door de beheerder tijdens de periode van het gebruik.
  1.15. Onder medegebruikers wordt verstaan alle deelnemers aan een activiteit van een ruimtegebruiker.
  1.16. Deze voorwaarden maken deel uit van elke Gebruiksovereenkomst die Ârati aangaat met een gebruiker.
 1. Boekingen
  2.1. Alle door de beheerder verstrekte aanbiedingen zijn vrijblijvend, dus onder nadrukkelijk voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van de kant van de beheerder, als de door de gebruiker getekende gebruiksovereenkomst in bezit is van de beheerder en de borg is voldaan.
  2.2. Een vaste gebruiker van ruimte dient altijd een gebruiksovereenkomst voor vaste gebruiker te tekenen en borg te betalen.
  2.3. Een incidentele gebruiker van ruimte dient altijd een gebruiksovereenkomst voor incidentele gebruiker te tekenen.
  2.4. Een vaste of een incidentele gebruiker van ruimte kan een ruimte reserveren per email. De reservering is geldig na bevestiging van Ârati.
  2.5. Geboekte dagdelen in het weekend worden twee weken van tevoren pas definitief bevestigd door de beheerder.
  2.6. Gebruiker verklaart door het aangaan van een gebruiksovereenkomst op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met, deze algemene gebruiksvoorwaarden.
 1. Gebruik van de ruimte
  3.1.
  Het is de gebruiker niet toegestaan de ruimte voor een andere dan in de gebruiksovereenkomst aangegeven activiteit te gebruiken of aan derden in gebruik te geven.
  3.2. Gebreken aan het pand dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de beheerder.
  3.3. De trap en de ruimte boven mogen niet betreden worden met schoenen i.v.m. geluidsoverlast en vuil.
  3.4. Drugs en alcohol zijn niet toegestaan binnen Ârati, tenzij anders overlegd met beheerder.
  3.5. Licht brandbare, ontplofbare of anderszins gevaarlijke stoffen zijn niet toegestaan binnen Ârati.
  3.6. Gebruiker is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het pand waarbinnen Ârati is gevestigd, in het bijzonder in geval van diefstal, brand, storm, water, vorst en andere calamiteiten.
  3.7. Gebruiker zal alle dringende werkzaamheden aan de ruimtes toestaan. Gebruiker heeft in dat geval recht op vermindering van de vergoeding voor gebruik van de ruimte. Dit geldt niet voor schadevergoeding voor verlies van inkomsten als gevolg van het uitvoeren van de dringende werkzaamheden.
  3.8. Inclusief gebruik van de gehuurde ruimte hoort ook het gebruik van de wachtruimte/vergaderkamer, de garderobe- en schoenenkast, het keukentje plus faciliteiten, indien nodig opbergruimte, de nutsvoorzieningen en de buitenruimte.
  3.9. De douche in de ruimte boven kan gebruikt worden in overleg met Ârati.
  3.10. De naam ‘Ârati’ mag gebruikt worden in verband met activiteiten van de gebruiker binnen Ârati.
 2. Betaling en borg
  4.1. De gebruiksvergoeding wordt direct betaald na of op de dag waarop het gebruik heeft plaatsgevonden en toch minstens binnen een week. Vaste gebruikers betalen maandelijks aan het begin van de maand, of het hele kwartaalbedrag in één keer aan het begin van het kwartaal. Facturatie vindt plaats per kwartaal.
  4.2. Indien een gebruiker in gebreke is, dan dient hij alle eventueel op de inning vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan beheerder te vergoeden.
  4.3. Vaste gebruikers betalen voor de aanvang van het gebruik van de ruimte een borg bestaande uit het bedrag net zo groot als de vergoeding voor twee maanden gebruik van de ruimte volgens de Gebruiksovereenkomst, met een maximum van 200 euro.
  4.4. Incidentele gebruikers betalen voor de aanvang van het gebruik van de ruimte een borg van 50 euro.
  4.5. De borg wordt terugbetaald binnen 31 dagen na beëindiging van de Gebruiksovereenkomst, na eventuele verrekeningen, na het voldoen aan alle verplichtingen en als de sleutels zijn ingeleverd.
 1. Opzegging en/of annulering van de Gebruiksovereenkomst door gebruiker
  5.1. Een vaste gebruiker van een ruimte kan minimaal twee maanden voor het einde van de termijn genoemd in de Gebruiksovereenkomst opzeggen (dus niet verlengen).
  5.2. In geval van annulering minder dan één maand (30 dagen) voor aanvang of opzegging voor een ruimte, zowel door een vaste als een incidentele gebruiker, is gebruiker verplicht de in de Gebruiksovereenkomst genoemde vergoeding voor gebruik voor 50% te voldoen. Lukt het een andere gebruiker te vinden voor de ruimte zal dit in mindering gebracht worden.
  5.3. In geval van annulering minder dan 2 weken (14 dagen) voor aanvang of opzegging voor een ruimte, zowel door een vaste als een incidentele gebruiker, is gebruiker verplicht de in de Gebruiksovereenkomst genoemde vergoeding voor gebruik geheel te voldoen. Lukt het een andere gebruiker te vinden voor de ruimte zal dit in mindering gebracht worden.
  5.4. Een vroegtijdige opzegging/annulering wordt op prijs gesteld, maar deze is alleen geldig in geval van: via email met bevestiging van Ârati, of per aangetekende post.
 2. Ontbinding van de Gebruiksovereenkomst door Ârati
  6.1. Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van beheerder is mogelijk indien er sprake is van:
  – het niet nakomen van de verplichtingen door gebruiker zoals vastgelegd in de Gebruiksovereenkomst;
  – wangebruik door (mede)gebruiker;
  – overlast door (mede)gebruiker(s) aan andere gebruikers of aan Ârati;
  – gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door gebruiker aangeboden activiteit(en);
  – het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door gebruiker aan beheerder;
  – in geval de relatie tussen gebruiker en overige gebruikers/beheerder ernstig verstoord is;
  – na één of meerdere klachten over gebruiker of activiteiten van de gebruiker.
  Beheerder zal dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
  6.2. Ontbinding door beheerder kan aan het einde van de in de Gebruiksovereenkomst aangegeven termijn zonder opgaaf van redenen (feitelijk een niet-verlenging). De gebruiksovereenkomst is nadrukkelijk géén huurcontract, maar een gebruikscontract waarin een tijdelijk gebruik van de facilitaire voorzieningen is vastgelegd.
  6.3. Indien de huur door de eigenaar (Standvast Wonen) van het pand opgezegd wordt, geldt dit automatisch ook voor de Gebruiksovereenkomst met in achtneming van een periode van twee maanden.
 3. Lengte van gebruik
  7.1. Een Gebruiksovereenkomst voor een vaste gebruiker van een ruimte, d.w.z. de kleine werkkamer en/of de gehele ruimte, duurt minimaal 6 maanden bij vast wekelijks gebruik. De Gebruiksovereenkomst duurt minimaal 12 maanden bij vast maandelijks gebruik. Dit wordt stilzwijgend en automatisch verlengd met een maand. Na opzegging loopt de Gebruiksovereenkomst nog 2 hele maanden door.
  7.2. Een Gebruiksovereenkomst voor een incidentele gebruiker kent geen verlenging. Elk jaar worden opnieuw in overleg de data gepland. Gebruiker houdt hierbij rekening met de in 5.2 en 5.3 gestelde opzeggings/annuleringsvoorwaarden.
  7.3. Mocht door omstandigheden (brand e.d.) het pand niet meer bruikbaar zijn, dient de gebruiker zelf nieuwe ruimte te zoeken. Verlies van inkomsten door het niet kunnen uitoefenen van activiteiten/beroep zijn voor rekening van de gebruiker.
 4. Aansprakelijkheid
  8.1. Beheerder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door (mede)gebruiker. Dit geldt zowel voor mogelijke materiele en immateriële schade ten gevolge van verblijf binnen Ârati, als voor mogelijke schade ten gevolge van de door gebruikers aangeboden activiteiten.
  8.2. Gebruiker is aansprakelijk voor schade geleden aan het gebouw, waaronder ook de vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen, tijden de gehuurde dagdelen. Kosten gemaakt door nalatigheid of beschadiging zijn voor rekening van de gebruiker. Standaard slijtage valt hier niet onder.
  8.3. Gebruikers dienen zichzelf hun aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Ârati is verzekerd voor schade aan huisraad en inboedel en opstal.
 1. Sleutels
  9.1. Het is gebruiker niet toegestaan zelf kopieën te maken van de door beheerder (Ârati) verschafte sleutels van Sikkelstraat 3 in Nijmegen. Gemaakte kosten voor eventuele kopieën komen voor rekening van gebruiker.
  9.2. Bij verlies van sleutels wordt aan gebruiker de kosten in rekening gebracht voor verlies inclusief de vervanging van alle betreffende sleutels en sloten.
  9.3. Bij het aflopen van de Gebruiksovereenkomst dient gebruiker de originele sleutels en eventuele kopieën in te leveren bij de beheerder.
 2. Huisregels
  10.1. Alle (mede)gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen. De huisregels zijn bij Ârati op te vragen.
  10.2. Gebruiker dient medegebruikers voor te lichten over het bestaan en de inhoud van de huisregels, en er op toe te zien dat gebruikers zich houden aan deze huisregels.
 3. Jaarlijkse verhoging
  11.1. De jaarlijkse verhoging van de vergoeding is gebaseerd op de reële gestegen huur van het pand en aanverwante kosten als verwarming en licht, en kosten van voorzieningen. Ook toegevoegde voorzieningen worden doorberekend aan de gebruiker. De vergoedingstarieven zijn elk jaar onderhevig aan de verhoging per 1 juli. De vergoedingstarieven kunnen op elk moment worden gewijzigd. Indien de verhoging hoger is dan 15% in een jaar, heeft de gebruiker het recht om de Gebruiks-overeenkomst per direct te ontbinden.
 4. Wijziging van dit reglement
  12.1. Wijziging of aanpassing van de algemene voorwaarden of de huisregels kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de Gebruiksovereenkomst, tenzij er sprake is van een zodanig zwaarwegende wijziging of belang, welke het de gebruiker onmogelijk maakt de therapie, opleiding of cursus waarvoor de ruimte gebruikt wordt, verder te beoefenen. Van de voorwaarden en huisregels kan na toestemming van Ârati afgeweken worden.
 5. Toepasselijk recht bij geschillen
  13.1. In geval van geschillen tussen beheerder en gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.
  13.2. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van beheerder.
X